Seksstrenget forståelse af vold


Vold forekommer også i helt ’almindelige’ familier

’Det er ikke kun de blå mærker, der skaber traumer’
Det ikke kun er den vold, som giver ’blå mærker’, der skaber traumatisering og livslange reaktioner. Også forskellige former for ’usynlig vold’ giver traumer og kan udvikle sig til PTSD. Og jeg ser, at det sker i alle slags familier – fra alle sociale lag og baggrunde i Danmark.

Jeg oplever, at vold også forekommer i helt ’almindelige velfungerende’ familier. Og lige præcis, at volden folder sig ud i former og bag det velfungerende er en faktor, som gør volden yderligere skadende. Den kan ikke umiddelbar ’ses’, men den ’virker’.

Som terapeut med speciale i vold arbejder jeg derfor ud fra en seksstrenget forståelse af vold: fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, materiel vold, økonomisk vold og stalking. Denne forståelse af vold er væsentlig for at favne det større spektrum af voldelige handlinger og for at arbejde terapeutisk med voldsudsatte, da de ofte har været udsat for flere former for vold samtidigt.

Nedenfor kommer en gennemgang af de seks voldsformer og måske du kan genkende dem i dit eget eller i en vens liv – måske noget du eller hun/han har været udsat for i barndommen, som stadig sætter sig spor i dit/deres liv og relationer.

Som Psykoterapeut støtter jeg:

• Kvinder og mænd, som er opvokset i familier med vold og overgreb, der har brug for at få indsigt og få bearbejdet deres oplevelser.

• Kvinder og mænd, som lever i eller har levet i voldelige relationer, og som ønsker at forstå, bearbejde og bryde voldens reaktioner og mønstre.

Terapeutiske metoder og overvejelser
I chok-traumeterapi indgår både samtaleterapi og blid kropsterapi. Der vil være fokus på kroppens reaktioner og fornemmelser. For at kunne arbejde med chokket og traumerne er det nødvendigt at få skabt forståelse for de måder, som din psyke og krop reagerer på. Og da traumatiske hændelser, og følgevirkninger af disse, ofte hænger sammen med oplevelser af kontroltab, så lægger terapien stor vægt på genetablering af personlige ressourcer, indre styrke og følelsen af at få genskabt egen kontrol og tryghed.

På den måde vil de fysiske og psykiske symptomer mindskes, nogle helt forsvinde, så du (igen) kan klare hverdagens små og store udfordringer.

Seksstrenget forståelse af vold

Den fysiske vold er den form for vold, vi i Danmark almindeligvis opfatter som ’rigtig’ vold. Den fysiske vold efterlader synlige tegn, som en læge for eksempel kan dokumentere. Fysisk vold er kriminaliseret i den danske straffelov. Ifølge straffelovens § 244 kan den, som udøver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 3 år.

Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke på eller måder at styre og dominere andre på, ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel (Isdal 2002 i Jensen og Nielsen 2005). Psykisk vold indebærer et bredt spektrum af handlinger. For eksempel trusler om vold. Men uanset hvordan truslerne forekommer, er de symboler på ’rigtig’ vold; symboler som er baseret på det faktum at truslerne om vold ubønhørligt kan udvikle sig til ’rigtig’ vold (Riches 1986). Viden om og erfaring med forskellige former for vold understøtter på den måde forbindelsen mellem trusler om vold og den ’rigtige’ vold, så trusler får samme virkning som ’rigtig’ vold. Den psykiske vold er ikke altid forstået som vold, hverken af den voldsudsatte eller af udenforstående. Til den psykiske vold hører også ydmygende adfærd, kontrol og isolation.

Den seksuelle vold er meget krænkende og psykologisk nedbrydende og er derfor en effektiv magthandling. Seksuel vold kan defineres som direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, man ikke ønsker (Isdal i Jensen og Nielsen 2005). I den danske lovgivning er seksuel vold kriminaliseret. Straffelovens §§ 216, 217 og 224 angiver at den, der tiltvinger sig samleje eller anden kønslig omgang (end samleje) ved vold eller trusler om vold, straffes for voldtægt med fængsel op til 8 år. Center for Voldtægtsofre viser dog at der stadig er en række forestillinger i den dan- ske kultur, som begrænser kvinder i at få anerkendt seksuel vold som regulær vold, der efter straffeloven skulle føre til fængselsstraf (Jensen og Nielsen 2005).

Materiel vold er når ting og ejendele ødelægges. En sådan ødelæggelseshandling kan være meget voldsom og skræmmende at blive udsat for. Der kan ligge en underliggende trussel om at volden kan brede sig til den voldsudsattes egen krop. Ødelæggelsen kan også omfatte ting, som betyder noget særligt for kvinden eller for børnene. På den måde kan materiel vold være yderst kontrollerende for kvindens adfærd.

Økonomisk vold indebærer at den voldsudsatte ikke har råderet over egne økonomiske midler. Det kan også i visse tilfælde betyde at kvinden eller hendes familie sættes i gæld til manden. Et eventuelt samlivsbrud kan resultere i at kvinden går ud af forholdet med en gæld, som gældssætter hende resten af livet.

Stalking indebærer at blive forfulgt (stalket) af en uønsket person. Det kan være at denne person møder op i dit hjem, på dit arbejde eller andre steder, hvor du opholder dig og at du ikke ønsker vedkommendes tilstedeværelse. Stalking kan dog også foregår via de sociale medier; sms’er, mails, facebook og andre steder, hvor du kan nås og chikanes.