Kendetegn ved PTSD


Vedvarende og gentagne oplevelser med vold
Hos ofre for vedvarende, gentagen traumatisering i forbindelse med vold er symptombilledet mere kompleks, end ved enkeltstående traumatiske oplevelser. Ofre for vedvarende overgreb, måske i barndommen, udvikler nogle karakteristiske personlighedsforandringer, som forstyrrer deres forhold til andre mennesker og deres identitet og selvværdsfølelse.

Er du eller har du været udsat for vedvarende, gentagne oplevelser med vold, måske i barndommen, så har du måske udviklet en særlig form for posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), nemlig kompleks posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), der kan ses som ændringer i:

1.    Følelsesregulering
•    Voldsom eller tilbageholdte følelsesudtryk (fx vrede)
•    Selvbeskadigelse (fx misbrug, spiseforstyrrelser mm)
•    Selvmordstanker
•    Dysfori (fx tristhed, irritabilitet, anspændthed mm)
1.    Selvopfattelse
•    Hjælpeløshed eller handlingslammelse
•    Skamfølelse
•    Følelse af at være anderledes (kan omfatte at være noget specielt)
•    Følelse at være besudlet, måske stigmatiseret
1.    Bevidsthed
•    Hukommelsestab vedr. oplevelserne
•    Genoplevelser af begivenhederne (både i vågen tilstand og i drømme)
•    Dissociative tilstande (ikke rigtig at føle sig til stede)
•    Derealisation/depersonalisations (dvs. oplevelse af at enten omgivelserne eller en selv synes uvirkelige)
1.    I forholdet til andre
•    Isolation og tilbagetrækning
•    Afbrydelser af intime forhold
•    Vedvarende mistillid
•    Gentagen søgen efter en redningsmand
•    Gentane (mislykkede) forsøg på at beskytte sig selv
1.    I opfattelsen af krænkeren
•    Optagethed af krænkeren (fx hævntanker, sorg, forvirring mm)
•    Accept af krænkerens udlægning af begivenhederne
•    Følelse af et specielt, måske overnaturligt forhold
•    Idealisering, måske endda taknemmelighed
1.    I betydningssystemer
•    Tab af tro og tillid
•    Følelsen af meningsløshed, håbløshed, fortvivlelse

Hvis du ønsker at få forståelse for, hvordan volden har forstyrret dit liv, kan Relationsbaseret Psykoterapi:
❖    Støtte dig med at få den nødvendige indsigt
❖    Støtte dig i, hvordan det specifikt har påvirket din krop og psyke
❖    Støtte dig i at få bearbejdet oplevelserne, mulige traumer
❖    Støtte dig i at skabe forbedringer i dine relations- og tilknytningsmønstre
❖    Støtte dig i at få ro i dit nervesystem

Relationsbaseret Psykoterapi
I chok-traumeterapi indgår både samtaleterapi og blid kropsterapi. Der vil være fokus på kroppens reaktioner og fornemmelser. For at kunne arbejde med chokket og traumerne er det nødvendigt at få skabt forståelse for de måder, som din psyke og krop reagerer på. Og da traumatiske hændelser, og følgevirkninger af disse, ofte hænger sammen med oplevelser af kontroltab, så lægger terapien stor vægt på genetablering af personlige ressourcer, indre styrke og følelsen af at få genskabt egen kontrol og tryghed.

På den måde vil de fysiske og psykiske symptomer mindskes, nogle helt forsvinde, så du (igen) kan klare hverdagens små og store udfordringer.